Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú spracované podľa čl. 13 a 14 GDPA na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a ich prenos (GDPR) a zákona na ochranu osobných údajov. My, First facility – Slovakia, by sme Vás radi informovali, ako budeme spracovávať Vaše osobné údaje a aké práva Vám prislúchajú podľa zákona o ochrane osobných údajov. Obsah a rozsah konkrétneho spracovania údajov závisí od Vami požadovaných resp. s Vami dohodnutých produktov a služieb.

1. Zodpovedná osoba za spracovanie údajov

Za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedný:
First facility – Slovakia, s.r.o.
IČO: 43 979 467
Adresa: Jozefská 10, 811 06 Bratislava – Staré mesto, Slovensko
Tel: +421 2 5441 0385
Mail: office.bratislava@firstfacility.net

Osoba poverená ochranou osobných údajov pre First facility – Slovakia:
Ladislav Gottlieber
Tel: +421 917 502 572
Mail: office.bratislava@firstfacility.net

Poštová adresa: First facility – Slovakia, Jozefská 10, 811 06 Bratislava – Staré mesto, Slovensko

2. Spracovanie údajov, účel, právny základ, prenos, doba uchovávania

2.1 Použitie domovskej stránky

Ak surfujete, resp. navštívite našu domovskú webovú stránku (www.firstfacility.sk) spracujeme niektoré Vaše osobné údaje.

2.1.1 Kategórie spracovaných údajov

Zbieranébudú nasledovné osobné údaje:

 • dátum a hodina návštevy stránky našej domovskej stránky
 • Vaša IP adresa
 • názov navštíveného súboru a čas návštevy
 • prenesené množstvo údajov
 • či bola návšteva úspešná
 • meno a verzia Vami použitého webového prehliadača
 • webová stránka (URL), ktorú ste predtým navštívili
 • dané cookies

2.1.2 Účely spracovania údajov

Vaše údaje budú spracované za nasledovnými účelmi:

 • aby sme Vám mohli poskytnúť túto domovskú stránku, vrátane s ňou spojených služieb a informácií, zlepšiť ju a prispôsobiť
 • vytvoriť používateľské štatistiky
 • spoznať útoky na/proti našej webovej stránke, zabrániť im a vyšetriť ich

2.1.3 Právny základ spracovania

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovať na základe:

 • Vášho súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov (čl.6 ods. 1 pís. a) GDPA (General Data Protection Act), ako aj čl. 96 ods. 2 Telecommunication Act)
 • nášho prevládajúceho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 pís. F GDPA, ktorý spočíva v tom, aby sa naša domovská stránka stala užívateľsky príjemnejšou a predchádzalo sa možným útokom

2.1.4 Prenos Vašich osobných údajov

Pozri 3.

2.1.5 Doba uchovávania

V zásade sú údaje, ktoré spracovávame, uložené až do zrušenia súhlasu. Dlhšie uchovávanie môže nastať resp. je potrebné na vyšetrenie zistených útokov na / proti domovskej stránke, ďalej do ukončenia príslušných premlčacích lehôt, zákonných dôb uchovávania, alebo akýchkoľvek súdnych sporov, v ktorých sa údaje vyžadujú ako dôkaz

2.1.6 Cookies

Cookies sú malé textové databázy a slúžia k tomu, aby určili frekvenciu používania a počet užívateľov našej webstránky. Používaním našej webstránky vyjadríte súhlas s tým, že poskytujeme cookies. V nastavení Vášho prehliadača môžete zabrániť prijatiu cookies. Ako to funguje v jednotlivých prípadoch si prosím nájdite v návodoch Vášho prehliadača. Ak sa rozhodnete proti určitým technickým a /alebo funkčným cookies, môže byť prípadne obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.
Na vypracovanie analýz používania našej webovej stránky používame cookies (najmä Universal Analytics a Google-Remarking ), od spoločnosti Google Inc. ( „Google“). Môžeme analyzovať online správanie, pokiaľ ide o čas, geografické umiestnenie, typ a operačný systém použitých zariadení (PC, notebook, tablet, mobilný telefón), použitý prehliadač a využívanie webových stránok. To nám umožňuje optimalizovať dostupné informácie pre našich zákazníkov, ako aj prezeranie na rôznych zariadeniach (PC, notebook, tablet, mobilný telefón) a prehliadačoch, ktoré používajú.

Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude Vaša IP adresa predtým skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie, alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.
Výsledné informácie, vrátane Vašej skrátenej IP adresy v anonymnej forme (posledné štyri znaky nebudú zobrazené, čo umožňujúce len hrubú lokalizáciu), budú prenesené na náš server a uložené za účelom analýzy. Nebudú spojené s osobnými údajmi. Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok nebudú poskytnuté tretím stranám. Vyššie uvedené súbory cookies od spoločnosti Google zostanú uložené vo Vašom zariadení, kým ich neodstránite.

2.2 Zákazníci

Spracovávame osobné údaje súvisiace s produktmi, ktoré sme od Vás legálne získali v súvislosti s (možným) obchodným vzťahom, ako aj z verejne dostupných zdrojov (napr. kataster, obchodný register, register združení).

2.2.1 Kategórie spracovaných údajov

Mená, adresy, kontaktné údaje, údaje o individualizácii osôb a predmetov na základe uzavretých alebo budúcich zmlúv.
Príkladom je zoznam. Nemalo by sa to chápať v tom zmysle, že sme všetky vyššie uvedené informácie zhromaždili a spracovali.
Ak by ste chceli získať personalizované informácie, môžete o ne požiadať na základe Vášho práva na informácie v súlade s čl. 15 GDPA.

2.2.2 Právny základ spracovania

Pri plnení zmluvných a predzmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPA) – spracúvame Vaše osobné údaje na účely plnenia zmlúv o sprostredkovaní a správe nehnuteľností. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame v prípade, že je to potrebné na uzavretie a plnenie zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou. Vaše osobné údaje ukladáme a spracovávame na účely splnenia našich právnych záväzkov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. C) GDPA.

2.2.3 Prenos Vašich osobných údajov

Podrobné podmienky prenosu osobných údajov sú uvedené v bode 3 nižšie

2.2.4 Doba uchovávania

Vaše vyššie uvedené údaje budeme uchovávať po dobu obchodného vzťahu (od začiatku po priebeh až po ukončenie zmluvy) v súlade so zákonom stanovenými povinnosťami vedenia dokumentácie dokumentácie a jej uchovávania okrem iného najmä v zmysle Obchodného a Daňových zákonov, Zákona o účtovníctve a pod., ako aj v súlade so stanovenými záručnými a premlčacími lehotami stanovenými v zákone o povinnostiach a zmluvách, obchodnom zákone, zákone o územnom plánovaní a ďalších.

2.3 Marketingové aktivity

2.3.1 Kategórie spracovaných údajov

Mená a adresy, e-mailové adresy, osobné kontaktné údaje

2.3.2 Účely spracovania

Vaše údaje budú spracované na nasledovné účely:

 • vytváranie individuálnych ponúk v súlade s Vašimi požiadavkami;
 • pozvánky na podujatia First facility a jej dcérskych spoločností;
 • zasielanie informácií súvisiacich s produktmi a službami (taktiež na marketingové účely) prostredníctvom telefónnych hovorov, faxov a elektronickej pošty (e-mail, SMS, messenger služby)

2.3.3 Právny základ spracovania

 • S Vašim súhlasom (článok 6 odsek 1 písmeno „a“ GDPA)
 • Keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento súhlas určuje účel a rozsah spracovania údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, takže ďalšie uchovávanie a ich spracovanie je neprípustné.
 • Na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPA. Záujem First Facility je legitímny, pokiaľ ide o analýzu marketingových aktivít a týka sa merania efektívnosti našich marketingových aktivít a ponúkania relevantných produktov konkrétnym príjemcom podľa ich individuálnych potrieb.

Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že máte právo na vymazanie týchto údajov (právo na zabudnutie).

2.3.4 Prenos Vašich osobných údajov

Podrobné opatrenia na prenos osobných údajov sú uvedené v bode 3 nižšie.

2.3.5 Doba uchovávania

Uchovávanie vašich osobných údajov, s ktorými ste súhlasili, sa zhromažďuje, až kým nebude prijatá Vaša žiadosť o ich odstránenie. Uchovávame údaje potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov, alebo na splnenie našej zákonnej povinnosti. Pokiaľ to nie je potrebné, následne ich odstránime.

3. Prenosy Vašich osobných údajov

Vaše údaje môžu byť postúpené v rámci First facility osobám, alebo oddeleniam / miestam, ktoré ich potrebujú na plnenie svojich zmluvných povinností a právnych záväzkov alebo v prípade potreby ochrany údajov na základe Vášho súhlasu. V prípade oprávnených požiadaviek verejných orgánov a inštitúcií smeim povinní Vaše osobné údaje poskytnúť.

4. Vaše práva týkajúce sa zhromažďovania a spracovania osobných údajov

Podľa platného zákona máte okrem iného nárok na:

 • podľa podmienok GDPA odmietnuť spracovať vaše osobné údaje odvolaním súhlasu so zhromažďovaním a spracovaním, v takom prípade zostáva platnosť spracovania údajov až do odmietnutia nedotknutá;
 • vyžadovať prenosnosť údajov;
 • získať informácie o totožnosti tretích strán, ktorým sa prenášajú vaše osobné údaje;
 • Podajte sťažnosti príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov – Komisia pre ochranu osobných údajov:
 • preverenie, či a aké osobné údaje sme o Vás uložili a získanie kópií týchto údajov
 • požiadanie o opravu, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne, alebo nie sú spracované v súlade s právnymi predpismi;
 • požadovať od nás, aby sme v oddôvodnených prípadoch obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov;
 • podľa podmienok GDPA odmietnutie spracovania Vašich osobných údajov odvolaním súhlasu s ich zhromažďovaním a spracovaním. V takom prípade zostáva platnosť spracovania údajov až do odmietnutia nedotknutá;
 • vyžiadanie prenosnosti údajov;
 • poznanie totožnosti tretích strán, ktorým sú postúpené Vaše osobné údaje a podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Adresa: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
  www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

5. Zrušenie súhlasu

Akýkoľvek súhlas, ktorý poskytnete na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, možno kedykoľvek (písomne alebo elektronicky) odvolať formou žiadosti o vymazanie týchto údajov.
Odstúpenie by sa malo poslať do prvého zariadenia, resp. Zástupcovi pre ochranu osobných údajov.
Odvolanie súhlasu musí byť zaslané na First facility, alebo Zodpovednému zástupcovi pre ochranu osobných údajov. Zrušenie platí ex nunc, to znamená, že spracovanie údajov už vykonané na základe súhlasu ostáva týmto nedotknuté.
First facility zabezpečí vymazanie v súlade s článkom 17 GDPA

6. Právo na vznesenie námietky

Upozorňujeme, že máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, a to aj pri vykonávaní profilovania.

V takom prípade First Facility následne preruší spracovanie údajov, pokiaľ neexistujú opodstatnené právne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracovanie slúži na uplatňovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na marketingové účely, máte právo kedykoľvek namietať voči ich spracovaniu údajov.

7. Povinnosť sprístupniť údaje

Tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatváranie a vykonávanie obchodného vzťahu a ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať, je nám potrebné poskytnúť. Ak si to neželáte, nemôžeme s Vami vstúpiť do obchodných vzťahov a zároveň budeme nútení ukončiť už existujúce zmluvné vzťahy z dôvodu objektívneho znemožnenia ich plnenia.

First Facility je medzinárodná skupina spoločností, ktorá poskytuje prvotriedne služby integrovaného facility manažmentu (FM) a property manažmentu (PM) v renomovaných kancelárskych a obytných budovách, nákupných centrách a priemyselných objektoch v Európe.

Vyber svoju krajinu